فصلنامه پوست و زیبایی- بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مجله پوست و زیبایی در بانک‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های زیر نمایه می‌شود:

AcademicKeys,
CABI,
CiteFactor(Directory Indexing of International Research Journals),
EBSCO(academic search premier, academic search R&D),
ProQuest
Global Impact Factor (GIF),
Ulrich,
 
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پوست و زیبایی:
http://jdc.tums.ac.ir/find.php?item=1.119.21.fa
برگشت به اصل مطلب