فصلنامه پوست و زیبایی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر علیرضا فیروز
سردبیر
دکتر منصور نصیری‌کاشانی
مدیر اجرایی
نشانی: تهران، خیابان طالقانی غربی، شماره 415، مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام

کدپستی: 1416613675
صندوق پستی: 6383-14155

تلفن: 88978190
دورنگار: 88963804
پست الکترونیک:  jdc@tums.ac.ir
وب سایت: http://dermcosmj.ir  -  http://jdc.tums.ac.ir
   
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پوست و زیبایی:
http://jdc.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب