فصلنامه پوست و زیبایی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

شماره جاری: 1399، دوره 11 ،شماره 3
شاپا: 2008-7470

شاپای الکترونیکی: 2228-7388
 

فصلنامه‌ی پوست و زیبایی، نشریه‌ای علمی تخصصی وابسته به مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این فصلنامه تازه‌ترین یافته‌ها در زمینه‌ی بیماری‌های پوست را به زبان فارسی در اختیار متخصصان و دستیاران پوست و دانش‌آموختگان و دانشجویان سایر رشته‌های تخصصی بالینی و علوم پایه‌ی مرتبط قرار می‌دهد. افزون بر این با توجه به روند روبه‌رشد اعمال زیبایی، این نشریه مطالبی را نیز در هر شماره به این عنوان اختصاص خواهد داد تا منبع معتبری برای همکاران ارجمند جهت انجام مداخلات بر اساس اصول علمی و رویکرد مبتنی بر شواهد فراهم آید.
این مجله مقالات پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review)، گزارش مورد (Case Report) و نامه به سردبیر (Letter to Eiditor) مرتبط با اهداف مجله را منتشر می‌کند.

این نشریه در پایگاه‌های داده‌ای: EBSCO، Index Copernicus، IMEMR, Ulrich's Periodicals Directory، EMR medex، Iran Medex، Magiran، Islamic World Science Citation Center (ISC)، DOAJ و SID ایندکس می‌شود.

نشانی دفتر مجله: تهران، خیابان طالقانی غربی، شماره 415، مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام، کد پستی: 1416613675، صندوق پستی: 6383-14155، تلفن: 88978190، دورنگار: 88963804 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پوست و زیبایی:
http://jdc.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب